Ideal par mening

Forord til bogen "Liberalfascismen" af Peter Neerup Buhl

2019.09.06 16:16 B1tchassniglet88 Forord til bogen "Liberalfascismen" af Peter Neerup Buhl

Verden på hovedet
Egentlig er de evindelige fascismestemplinger mig imod. "Fascisme" er jo blevet et blot prædikat, der hæftes på noget, man ikke kan lide. Modsætningen til "progressiv", som er et ligeså tomt og misbrugt plusord. George Orwell advarede i 1946, med rette, imod at trivialisere fascismebegrebet: "Eftersom du ikke ved, hvad fascisme er, hvordan kan du så kæmpe mod fascisme?"
Alligevel har jeg valgt at bruge "liberalfascisme" som den mest rammende betegnelse for de aktuelle Europæiske mainstreampartiers idelogi, dækkende næsten hele spektret fra den "venstre-" til "højre"-fløjen. Simpelthen for at bruge de herskendes egne begrober imod dem selv, for at pointere, at de kaster sten fra et glashus, når de udpeger såkaldte populister som en ny fascistisk trussel.
Målet er dermed bredere, end når konservative, amerikanske skribenter taler om "liberal fascism", hvor der hentydes til fascistiske elementer i specifikt venstreprogessive ("liberal") holdninger, mens jeg i høj grad også ser fascistiske elementer i selvudnævnte borgerliges eller blå bloks bestræbelser.
Dette er ikke kun mudderkastning, en hævn for den mishandling af den nationalsindede opposition, som jeg har oplevet gennem fire årtier. Som Raymond Aron siger jeg med tanke på politik "Jeg er interesseret i ordforrådet og begreberne." Og som Kristian Tørring skriver i Egohumanisterne, bliver den, der taler om det danske folk automatisk koblet sammen med nazisterne. Tyranniet starter i ordene, men det som et tveægget-sværd. Mens man uundgåeligt vil finde en række ret tilfældige ligheder mellem nazismen og nutidens nationale holdninger i en helt anden situation, hvor udfordringen er en hidtil uset konkret tredjeverdens-indvandring, er det ikke ligegyldigt at andre og dybere ligheder, i den måde ideologien håndteres, kan findes mellem nutidens vestlige politiske mainstream og 30'ernes fascistiske strømninger. De elitære, de politisk-korrekte overfusning af nationalsindet minder jo tit, ikke uden grund, om nazidommerens Roland Freislers fremfærd. Men også ligeheder i positiv stræben. Formålet med nærværende bog er at få de såkaldte politiske korrekte til at stikke deres renfærdigt fremragende pibe bare en smule ind.
Mens Donalds Trumps løfte om en grænsemur er typisk bruges som argument for at placere ham nær fascismen, var fascismen dog primært en ekspansiv og imperialistisk bevægelse, hvis dæmoni netop ikke lå i at være sig selv nok, men at herske over andre. Her er både moderne mainstream-borgerlige og socialister mere i tråd med fascismen end den argerste populistiske nationalist. Idealtypen er Sverige, der jo menes at være modellen for alverdens samfund, og hvis regerings politiske engagement siden Palme-æren siges at tiltage med afstanden til Sverige, mens egne borgere kommer i anden række.
Sverige er da også typeekspemplet på den moderne liberalfascisme, med storhedsvanvid iblandet repression og nationalpsykotisk stræben mod "der Untergang": En selv-erklæret "humanistisk stormagt", der, som udtrykt af den tidligere statsmininster Reinfeldt, ikke ser noget problem i at modtage mange flere indvandrere, fordi man jo har "plads nok". En lebensraum-politik med eget folk som offer. Som under fascismen vil den svenske elite realisere et nyt menneskeideal, der imidlertid også betyder, at udtryk for svenskheden, som den var før indvandringen undertrykkes (etniske svenske højtider og symboler stemples som racistiske, sproget gøres ideologisk rent, i medier og PR promoveres fremmed-etniske, mens blondt er odiøst).
Med det næsten universelle ønske blandt parlamentarikere om "'Én verden", der vel kunne forstås psykologisk i nogen tid efter 2.verdenskrig er i drag transformeret til mere reel og mindre ideel overdragelse af magt til internationale fora, især i skikkelse af EU. Europarådets menneskerettighedsdomstol og FNs-konventioner. Denne bestræbelse kan ses som modsætning til fascismens globale aspirationer, men det afgørende overnationale element er ens. For det enkelte landes menige folk betyder det i begge tilfælde, at man får mindre at skulle have sagt, og at alle mulige interesser end hverdagensnære bliver afgørende for politikernes prioriteringer. Som det hedder i lærebogen Statsret (2. udgave 2016) "I virkelighedens verden kan man sige, at det danske statstyre er mere bundet af de nævnte traktatmæssige forpligtelser end af grundloven. Grundloven lader sig trods alt ændre af de øverste danske statsorganer i sammenarbejde med vælgerbefolkningen, mens dette ikke er tilfældet for traktaterne. "
Denne udvikling finder sted, hjulpet frem af vældige, ensidigt fordelte ressourcer, en statsligt propaganda-apparat og offentlige betale medier på den ene side, og på den anden side negativ magtudøvelse, repression: stadigt flere forbud, kriminaliseringer og censur, ikke mindste på internettet, af de for eliten ubekvemme standpunkter, som det også var velkendt i 30erne. I starten, da man ikke var så dygtig til denne strategi, gik man mere plumpt og gennemskueligt til værks, således blev EU's prominente ensretnings-bestræbelser direkte navngivet "overvågningscenter". Symptomatisk ændrede det senere navn til "Agentur for grundlæggende rettigheder", da det første navn var for gennemskueligt. Således udtrykker liberalfascismen sig stadig mere subtilt og i tilstræbt positive betegnelser, når varens skal sælges, hvilket kun gør kritisk analyse a sagens kerne stadigt mere tiltrængt, for der er tale om samme bestræbelse. Det er, som vist, adskillige røde tråde fra 20ernes mondæne fascismebeundring, 30ernes Stalin-fasci-nation til såvel 68'ernes som til nutidens overmodne ungdomsoprørere ved magten, hvor de har lært at tilsidesætte sødestoffer til stadig samme vare og at pakke den ind i lokkende slik papir, så folket spiser den frivilligt.
Hans Magnus Enzenberger skriver således rammende om EU's styreform, der historisk er uden sidestykke: "Det originale ved den er, at den ikke bruger magt. Den går på listsko. Den lader, som om den her hensynsløs menneskekærlig, den ønsker det bedste for os. Som en omsorgsfuld værge går den op i vores sundhed, vores opførsel og vores moral. Den kunne ikke drømme om at gå udfra vi selv ved hvad der er bedst for os. Der er ikke tale om et folkefængsel men en opdragelses anstalt der føler sig forpligtet til at føre et venligt, men strengt opsyn med sine plejebørn"
Som for fascismen bliver de menige landsmænd for nutidens politikker blot brikker i et større projekt. Man "tænker globalt" og kan kun appellere til de menige borger om at holde ud, indtil den lyse fremtid indfinder sig. Ultimativt vil man som fascisterne skabe et nyt menneske, denne gang blot befriet for de angivelige fordomme, som fascisterne omvendt gjorde til en dyd. Men spejlbilleder har det med at være ens. Idéen om, at statsmagten både kan og skal bruge magt til at fremme det "gode", hvad det end er efter dagens mode, ubegrænset af principper, er en rød tråd mellem ægte fascisme og liberalfascisme. Ja det herskende lags rent politiske konsensus er så bred, at der ligesom under totalitarismen (og tilbage til de typiske træk ved Inkvisitionen) er tale om, at anklager og dommer er den samme- idag ikke fysisk i samme person, men står for forsvaret af det samme politiske program der gør vurderingen af "racisme"-sager til forudsigeligsag. At menneskerettigheder under den igangværende verdensmagterskamp i sådanne sager reelt er blotte partsindlæg, anerkendes ikke. Hvilket også fremgår af, at selverklærede eller angiveligt nationalister eller racister får deres klager over ytringsfriheden afvist ved menneskerets-instanster. Som W. August Mayer bemærker i sin bog Islamic Jihad, Cultural Marxism and The Transformation of the West (2016) om Europas love mod "hate-speech", er det i særdeleshed ironisk, "at en drakonisk kontrol der er næsten er på nazi-niveau" er blevet bragt frem som en metode for at forhindre hagekortsets genopståen. Denne tendens er under stadig øgning, tommelskruerne strammes dag for dag. I August 2017 blev det opgjort at antallet af såkaldte racismedomme i Danmark for fordoblet gennem de seneste to år.
Når masseindvandringen apologeter medgiver, at det multikulturelle samfund i overskuelig fremtid bliver konfliktfyldt og omkostnings-tungt, men at det at efter et par generation falder til ro på et nyt og højere niveau, er det også at ligne fascisternes brug af de nuværende generationer som kanonføde for at skabe tusindsårs-riget - der efter al erfaring aldrig indfinder sig.
Alternativet til dette er ikke svært at udpege, for er ret identisk med alt det, nutidens liberalfascister har travlt med at udpege som fascisme. Med et pænere dansk udtryk Morten Koch-samfundet, der selvsagt er en idyllirsering, men dog langt mere attråværdigt ideal end den grænseløse og overnationale stræben, som ofte kaldes en uundgåelig udvikling - skønt det er både økonomisk og menneskeligt umuligt.
At mennesket uhjælpeligt er lokalt og geografisk forankret, samt gruppemæssigt variabelt i uforliglig grad er en grundsandhed, hele den vestlige politiske bestræbelse siden 1945 har søgt at flygte fra, ikke mindste ved at stemple disse grundtræk, som har har været bestemmende i næsten al hidtidig verdenshistorie - og stadig er det uden for vesten - som "fascistiske". Skønt fascismen bestræbelser altså netop var den typisk moderne at ville skabe et nyt menneske, ligesom efterkrigsteneragionerne har forsøgt det i en anden - men principielt beslægtet - retning.
Den tredje vej er selvfølgelig at acceptere mennesket, som det er i sin begrænsethed og praktiskhed og lade det moderne samfund hvile på hensyn hertil. Gode hegn giver gode naboer, mens tvangs opdragelse til tolerance fører til ulyksalige modreaktioner: Historiens velkendte ulidelige penduludsving der skyldes de tilbagevendene, overdrevne forbedringsforsøg, der i virkeligheden brolægger vejen til helvede. Frem til Den Franske Revolution var verdensforbedrerne iklædt religiøs klædebon, derpå sekulært-politiske, i det mindste på facaden, men fællesnævneren har altid været foragten for for givne menneskers forskellighed. Alle skulle bringes til at tro det samme. Korstog, jihad, kommunisme og nazisme har langt mere at nikke genkendende til nutidens liberalfascister - fra internationale socialister til neokonservative demokratikrigere - end i nutidens udskældte "populister" eller nationalkonservative, som ikke kræver opslutning om nogen universel utopi. Af de globale utopister beskyldes populisterne selvfølgelig for omvendt bare at gå ind for en national utopi. Det er dig at skabe en stråmand, som er svær at genkende i populisternes pragmatiske argumentation, som blot udfolder sig på bevidstheden om, det lokale samfund med historikeren Crisptoher Laschs ord er "det eneste sande paradis". Hvilket er nærmere Dan Türells hyldest til hverdagen end en stræben efter et fremtidigt globalt lykkesamfund.
submitted by B1tchassniglet88 to scandinavia [link] [comments]


Warm Meaning Straight vs Gay what’s the difference? GMC - YouTube multigay colour me in - YouTube Exploring an Abandoned Water Park in China - YouTube YouTube He escrito una canción solo con frases de mi ... - YouTube What does PAR and MR mean in lighting? - YouTube Wil Aime - Le Gendre Idéal - YouTube Tech Tips: How to Resolve a P4 or P5 Error Code (L) - YouTube

 1. Warm Meaning
 2. Straight vs Gay what’s the difference? GMC - YouTube
 3. multigay colour me in - YouTube
 4. Exploring an Abandoned Water Park in China - YouTube
 5. YouTube
 6. He escrito una canción solo con frases de mi ... - YouTube
 7. What does PAR and MR mean in lighting? - YouTube
 8. Wil Aime - Le Gendre Idéal - YouTube
 9. Tech Tips: How to Resolve a P4 or P5 Error Code (L) - YouTube
 10. Kpop Idols Being Bodyguard Of Fans Kpop [NL] - YouTube

#WilAime #Legendreideal #ChaqueDetail Le Gendre Idéal / The Ideal Son-in-law Écrit & réalisé par Wil Aime / Written & directed by Wil Aime Produit par Chaque... Str8 vs Gay For too long gay and straight men have been judging each other because of our differences. Enough is enough, it’s time to start embracing our dif... Lighting terms can be confusing. In this video, David Geldart of Lumicrest Lighting Solutions demystifies the terms 'PAR' and 'MR' and explains the numbers b... Go to https://NordVPN.com/properpeople or use code PROPERPEOPLE to get 70% off a 3 year plan plus one additional month free. In this episode we explore a wat... Currently the channel has no advertising revenue. Please donate us so we can continue developing the channel. Sincerely thank Link Donate: https://www.paypal... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Video shows what warm means. Having a temperature slightly higher than usual, but still pleasant; mildly hot.. Caring and friendly, of relations to another person.. Having a color in the red ... escucha ya mi primer disco !!! https://open.spotify.com/album/0s6MClpdA4fHipYxrhTrGf?si=XxSMwh0cS4qEdpmEVfvPGA portada cuqui hecha por https://instagram.com/... Movies: Boy Erased / Burning Blue / Stonewall / Call Me By Your Name / Die Stropers / Get Real / Against the Law / Teenage Kicks / Mario / Gewoon Vrienden / ... [updated 1/24/2018: Legal disclaimer added] In this Tech Tips video, Jeff explains the possible causes of P4 and P5 error codes and how to resolve them.