Www speeddating en

Site officiel des soirées Speed Dating en France. Venez tenter l'experience en rencontrant 10 célibataires pendant 10 minutes. Dating.com is the Finest Global Dating Website In The World. Connect With Local Singles And Start Your Online Dating Adventure! Enjoy Worldwide Dating with Thrilling Online Chats And More! Share Speed Dating Event in Atlanta, GA on Oct 8th, Ages 32-44 with your friends. Save Speed Dating Event in Atlanta, GA on Oct 8th, Ages 32-44 to your collection. Participez à un Speed Dating près de chez vous et faites des rencontres réelles en tête-à-tête en France, en Suisse, en Belgique ou au Luxembourg A collection of English ESL worksheets for home learning, online practice, distance learning and English classes to teach about speed, dating, speed dating Kontakt +49(0) 2902 - 910 33-11. [email protected] Je ontmoet de deelnemers die het dichtst bij jou wonen. De deelnemers die het verst van je wonen filteren wij weg. De artificiële intelligentie zal je echter toch met iemand matchen als je wat verder woont EN je beter dan gemiddeld met die persoon matcht. Taiwan launches a business speed-dating platform for the AI ecosystem. The new AI Tech Business Matchmaking Platform wants international investors and people in tech to swipe right for Taiwanese ... SpeedDating brings you all the best news and advice on everything from Relationship Advice for singles & Couples, how-tos, love quotes, sex advices, to dating trends and so much more. NYC Speed Dating - Outdoor, Socially Distanced Speed Dating! 20s & 30s

Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk over het artikel in de Telegraaf van 21 december 2017 over honderden oudere leerkrachten die graag nog voor de klas hadden willen staan, maar die werkloos thuiszitten met een uitkering

2018.01.24 15:45 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk over het artikel in de Telegraaf van 21 december 2017 over honderden oudere leerkrachten die graag nog voor de klas hadden willen staan, maar die werkloos thuiszitten met een uitkering

Vragen van de leden Van den Hul en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over honderden oudere leerkrachten, die graag nog voor de klas hadden willen staan, maar die werkloos thuiszitten met een uitkering (ingezonden 22 december 2017)   1 Wat is er waar van het bericht dat personeelstekort in het basisonderwijs had kunnen worden voorkomen als niet honderden oudere leerkrachten tegen hun zin werkloos met een uitkering thuis zouden zitten? 1)   Er zijn geen gegevens beschikbaar op grond waarvan deze vraag kan worden beantwoord. De in het bericht opgevoerde uitkeringsgerechtigden willen ook anoniem blijven. Dit neemt niet weg dat in het kader van het tegengaan van het lerarentekort ook voluit moet worden ingezet op het weer terugleiden van oudere leerkrachten met een uitkering naar het onderwijs. De sector primair onderwijs kan het zich niet veroorloven deze stille reserve onbenut te laten ondanks dat dit geen gemakkelijke opgave is. Er zijn namelijk uiteenlopende redenen waarom deze personen in een uitkeringssituatie terecht zijn gekomen. Daarnaast is er niet altijd een match tussen de regio’s waar deze personen wonen en waarin de tekorten het grootst zijn. Ik juich het daarom toe dat de Stichting Participatiefonds primair onderwijs (Pf) momenteel onderzoek laat uitvoeren naar de mate van bemiddelbaarheid en arbeidsmarktkans van deze groep. Tevens wordt door het fonds, dat bestuurd wordt door de werknemers- en werkgeversorganisaties, gewerkt aan een intensivering van de aanpak om uitkeringsgerechtigden, zo nodig met aanvullende ondersteuning, terug te leiden naar een functie in het onderwijs. Hier ligt niet alleen een verantwoordelijkheid bij de uitkeringsgerechtigde zelf, maar ook bij de betreffende schoolbesturen in de regio om deze groep te betrekken bij het vervullen van vacatures.   2 Klopt het dat de stilte van de betrokken oud-leerkrachten voortkomt uit de zogeheten vaststellingsregeling die ze hebben getekend met de schoolbesturen, waarbij de boodschap was: “Mond houden en wegwezen”?   In een zogeheten vaststellingsovereenkomst leggen een werkgever en een werknemer vast onder welke voorwaarden zij met wederzijds goedvinden een dienstverband beëindigen. De inhoud van dergelijke overeenkomsten is een aangelegenheid tussen deze partijen. OCW heeft geen inzicht in deze overeenkomsten. Overigens doet het bestaan en de inhoud van de overeenkomst niets af aan de sollicitatieplicht van iedere uitkeringsgerechtigde.   3 Was het rond 2012 voor de schoolbesturen bedrijfseconomisch een verstandige beslissing om de duurdere en dus oudere leerkrachten naar huis te sturen?   Ik ga ervan uit dat een schoolbestuur verstandige beslissingen neemt ten aan zien van het personeel. Natuurlijk met inachtneming van de relevante bepalingen daarover in de cao voor het primair onderwijs. Na de vaststelling dat een ontslag onvermijdbaar is, worden de bijbehorende uitkeringskosten door de sector zelf collectief gedragen via het Pf. In andere gevallen draagt het betrokken schoolbestuur zelf de lasten van de uitkering Ten tijde van de crisis rond 2012 was een algemene tendens zichtbaar dat oudere werknemers in reorganisaties eerder ontslagen werden. Daar is op Europees niveau ook onderzoek naar gedaan.[1] Het primair onderwijs vormde hierop geen uitzondering gezien het hoge aandeel van zestigplussers in langdurende werkloosheidsuitkeringen.   4 Had de toenmalige staatssecretaris Dekker het huidige personeelstekort in het basisonderwijs kunnen voorkomen als hij destijds beter had geluisterd naar de lobby van onderwijsbonden en de werkgeversorganisatie PO-Raad om docenten tijdelijk boventallig in dienst te nemen?   De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het personeelsbeleid en de personeelsformatie en dus ook voor de destijds gemaakte keuze om deze docenten niet boventallig in dienst te nemen. Door mijn voorganger zijn in de afgelopen kabinetsperiode een aantal aanvullende maatregelen genomen ter beperking van banenverlies in de sector. Dit betreft onder andere: • de beschikbaarstelling in 2014 in het kader van het Nationaal Onderwijsakkoord van € 85 miljoen voor het primair onderwijs voor het behoud van werkgelegenheid; • de verruiming van de compensatieregeling voor verlies van bekostiging bij fusie van basisscholen; • de met behulp van subsidie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door de sector zelf opgestelde en uitgevoerde sectorplan primair onderwijs.   5 Vindt u het voor de zekerheid van het aanbod van het basisonderwijs acceptabel dat er nu onnodig kinderen vanwege uitval naar huis worden gestuurd, enkel omdat de vaststellingsregelingen herintreding van duurdere en dus oudere leerkrachten in de weg staan en zelfs het benoemen van deze eenvoudige oplossing verhinderen?   Het bestaan van vaststellingsovereenkomsten is er niet de oorzaak van wanneer een bestuur geen tijdelijke invalkracht kan vinden. In beginsel kan iedere gemotiveerde en geschikte uitkeringsgerechtigde weer aan de slag gaan in het geval van een vacature, zoals die voor een invalkracht.   In aanvulling op hetgeen is gesteld in het antwoord op vraag 1 vind ik dat in de regio alle mogelijkheden die er zijn benut moeten worden zodat er voldoende leraren en invalkrachten zijn. Daarmee zorgen we ervoor dat alle kinderen onderwijs krijgen en er geen kinderen onnodig naar huis worden gestuurd. Ik ben dan ook voorstander van een actieve (regionale) benadering van de stille reserve met een uitkering. Nog beter is het natuurlijk om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen. Dat vraagt een actieve houding van zowel werkgevers als werknemers. In mijn aanpak van het lerarentekort primair onderwijs is het beter benutten van de stille reserve met een uitkering dan ook één van de oplossingsrichtingen waaraan wordt gewerkt. Zo kunnen vanaf 1 november 2017 schoolbesturen die een werkloze leerkracht als herintreder in dienst nemen, hiervoor een tegemoetkoming aanvragen.[2] Verder heeft het Pf afgelopen jaar in negen regio’s de genoemde stille reserve aldaar uitgenodigd om deel te nemen aan zogeheten speeddates met schoolbesturen en regionale vervangingspools. Daarnaast werkt het Pf werkt op dit moment aan het plan uit om tot een intensivering van de aanpak te komen. Dat heeft als doel om een substantieel aantal (ook langdurig en oudere) werkloze leerkrachten en onderwijsassistenten te begeleiden naar een betaalde baan. Het streven van het Pf is dat dit plan in februari 2018 beschikbaar is.   1) “Wegbezuinigde docent knarsetandend in WW” in De Telegraaf, 21 december 2017 ( https://www.pressreader.com/netherlands/de-telegraaf/20171221/281642485533897 )   [1] http://www.mejudice.nl/artikelen/detail/in-crisistijden-wankelt-het-belang-van-oudere-werknemers [2] Regeling tegemoetkoming herintreders primair onderwijs, Staatscourant jaargang 2017, nummer 62002.
  Datum: 24 januari 2018    Nr: 2018D02100    Indiener: A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


Taiwan Launches a Business Speed-dating Platform for the ...